is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIJN ZEGEN EN GELUK. 75

werkt zij een vreedzame vrugt, ter geregtigheid, voor de genen, die 'er door geoefent worden! — Zo immers was hec ten allen tijden! — Wat baatte doch al de haat en woede, die Jefus vijanden op dien Verlosfer uitftortten? Wat baatte al hunne fnode wraaklust tegen Hem, die, in ftilte, de onuitdrukbare vreugde fmaakte, van, op ene Godlijke wijze, wél te doen, en die, in de gemeenfchap met zijnen Vader, een ondoordringbaar fchild bezat, tegen alle de pijlen van haat en vijandfchap, van lasterzugt en boosheid. God zag den wrevel van hunne harten, en belachte hen, uit den hogen hemel. Terwijl al dat lijden dienstbaar gemaakt wierd aan de verhevenste en verst uitziende bedoelingen, naderde al vast de dag, waar in *t zwaard der godlozen hun eigen hart zou treffen. — Alle die fmerten van den Verlosfer waren weldaad en geluk voor den Verlosfer, wierden zegen en zaligheid voor 't menschdom. Zij baanden Hem, regtltreeksch, den weg tot ware hoogheid en godhjk genoegen. Onder de veragting van Zijne tijdgenoten, fmaekte Hij, te treffender, al 't zoete van de goedkeuring' zijn's Vaders in den hemel. In 't graf gelegt, zou 't genoeglijkst leven, Hechts zo veel te luisterrijker , voortkomen uit den dood. Dat teken van fmaadheid en vervloeking moest, door ene

God-