Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HÈ T STUK VAN DEN TOORN. 157

terd, hem uitkrijt voor eenen verdoemeling, en de vervloekingen der eeuwigheid over hem uitftort, diens misdrijf klimt nog hooger, deze verdient zelve dat vuur der helle te ondervinden, werwaards hij, met zulk eene helfche kwaadaardigheid, zijnen naaften heenwijst. Daarom, wanneer gij uwe gaave offert op den Altaar, tn wordt aldaar in* dachtig, dat uw broeder iets tegen u heeft, zo laat: uwe gaave aldaar voor den Altaar; is 't mooglijk, fteld dan uwen uitwendigen Godsdienst uit, en gaa eerst heen en verzoen u met uwen broeder; kom dan en offer uwe gaave! Weldaadigheid is beter dan offerhande. Verdraag u met uwe wederpartij terftond\ terwijl gij nog met hem op den weg zijt! Is uw medemensen door u beleedigd; vreest gij, dat hij u in 't Godlijk gericht zal beklaagen, doe dan in zulk een geval, 't: geen gij in waereldf:he gevallen verrichc zoudt heb-, ben, indien de beledigde u had genoodzaakt met hem na den Rechter te gaan: doe dan terftond alles, om hem te verzoenen, om zo den loop zijner klachten voor uwer beider Rechter voor te koomen of te (Iremmen, om u, langs dezen weg, voor de Godlijke ftraffen te beveiligen, die een wraakgierig hart in tijd en eeuwigheid te vreezen .heeft. Voortreflijk onderricht van onzen Verlosfer! Oneindig vollediger en voomefbjker dan het

onder-

Sluiten