is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN BANGE EN ZORGVOLLE TIJDEN. I27

u, in duizend gevallen, dan minder afhankelijk; en juist daar door, ook minder misnoegd of ongelukkig bevinden. Of ontnam het minder gewaad, en *t meerder armelijke dekkleed van eenen Lazarus aan zijne ziel die inwendige tevreedenheid, die de rijke Man zig, immers geheel vruchtloos, door 't kostbaarst purper en 't fijnfte lijnwaat, trachtte te verfchaffen? En is 't niet even zo gefield in zeer veele andere gevallen? Juist daarom M. V. treft u de dag des kwaads dubbeld ; juist daarom wordt gij zo zeer ongelukkig en neerflagtig; om dat gij deze en geene bezittingen of gerieflijkheden van 't leven, dwaaslijk, voor geheel onaffcheidlijk rekent van uw genoegen. Om dat gij hardnekkig wilt voortgaan, dezelve, 't kostte wat 't wil,te blijven genieten. —Scherpt gij dan u zelve, zo doende, niet duizenderlei pijlen, die al 't nog overige genoegen uwes levens vergiftï' gen; en die geheel doodlijk moeten worden voor de rust en de tevredenheid uwes harten ? Kunt gij den coers der u omringende gebeurtenisfen niet veranderen ; 't is echter geenzins buiten uwe macht, aan de verandering van uwen eigen fmaak te arbeiden, 't Is echter geenzins buiten uwe macht, uwe afhangelijkheid van de omringende dingen, in zeer veele gevallen, te verminderen; en, door eene verminderde gehechtheid aan deze en geene gerieflijkheden, zeer veel tegenftand e# droevige te leurftelling te ontgaan ; ongenoegens, die anders nooit misfen kunnen, om 't hart der

ftervu