Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SN ZIJNER GROOTE BESTEMMINGE WAARDIG. 203

heven Godsdienst, als die Verlosfer in deze Joodfche ftreekenJ zou verkondigen, zou hunne zo groote afkeerjgheid van die beginzelen hen al ras met de uiterfte weêrzin en verachting tegen Jefus Christus hebben vervuld. — Zo M. V. Zo moest er dan een Man als Johannes gebooren worden, befterod, om eenen eerden en gelukkigen fchok toe te brengen, aan hunne geheel benévelde verdanden en aan hunne zo zorglooze en bedorven harten; om zo, in tijds, de voorraarue belemmeringen, op den weg van den Mesfias, zo veel mooglijk, uit den weg te ruimen! — En hoe zeer nu deze heilige Voorganger van Christus, aan zulk eene groote en moeilijke bedemming, op 't volledigst, beantwoord hebbe, dit leeren ons alle de berichten, die de heilige gefchiedfchrijvers, fchoon fpaarzaam, van dezen Man hebben opgetekend. En dit zal zo veel te duidelijker in 'toog vallen, als wij nu, in ons

II. Deel, U dezen Johannes meer van nabij zullen trachten te doen kennen, als een waarlijk groot Man en Zijner groote beftemming volkomen waardig. — Zeker,hij, dien de Voorzienigheid zou afzonderen, om aan een bijgeloovig, en uiterst verbasterd volk eenen eerden doot te geeven, en hunne hardnekkigde vooroordeelen voor de betere denkbeelden en beginzelen van den Mesfias, al bij voorraad, te doen wijken, moest

deze

Sluiten