Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE HISTORIE, ar

een weinig benedenwaarts, geleegen ; afdreeven , alwaar de Spaanfchen , door de verraaderlyke hulp van des Veermans Zoon, (£) wierden overgebragt, en zig, met twee Rukken Gefchuc, op den Dyk ftaande, dekten. Eenige andere Arnhemfche Burgers, op 't gerugt, met twee gelyke Stukken aanrukkende , deeden wel hun best, om den Vyand tegen te flaan, maar zy kwamen te laat, en de Spaanfchen hadden zig al reeds, op de Vehwe, ten getale van twee duizend Knegten te voet en zevenhonderd man te paerde, verfchanst Eene Kompagnie Engelfchen, als mede eene Schotfche en de Ritmeefter van Schwartzenberg, uit den Doesburgfche Waard toefchietende, deeden moeite om hen te vernestelen , doch te vergeefsch. Een Engelsch Kapitein wierd gedood, Schwartzenberg zwaarlyk gewond, 't Bleef hier niet by. De Graaf van Styrum ; tot nog toe voor de Betuwe hebbende gezorgd, maar nu, door C airo's overkomst op de Veluwe, verrascht; trok , reeds den volgenden dag of vier-en-twintigRen van Hooimaand, met drie en-twintig ; anderen zeggen dertig; Kompagnien te voet en negen te paerde, derwaarts en regt op hem aan. Men vogt fcherp, van s'morgens ten elf, tot des

na.

(s) Zie, over de ligginge deezer Plaat fen. den tegenw. Staat der Nederl., III Deel, bl. 410 en 438. (3)

(t) ik meene, dat by Henrik Ceultgens was eenaamd, fcdert Ritmeester onder den Keizer wierdt en, in laaieren tyd, nog in dienst van den Staat is gebruikt gewordesi, Versel, van der Capeixen , II Dec!, II. 23.

B 3

:l Deei.

Sluiten