Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL Deel

1

28 NALEEZINGEN op de

hadt van den eerften fchrik, indien hy, daadlyk, 't beleg voor eenige vaste Plaats aan den Tsfel hadt geflagen, of eene andere, wel beraamde en ftoute, ondernee. ming gedaan , de gemeene zaak hadt een onoverkoomlyk nadeel konnen lyden. Doch nu, hieldt hy zig, eenige dagen, zonder iets , dat naam verdiende, uittevoeren , waar van, eerst naderhand, de reden bekend wierdt. Bebalven gebrek aan gelden, naamlyk, aan leevensmiddeJen en andere noodwendigheden, heerschte 'er eene groote verfchillenheid van gevoelen onder de Legerhoofden, die, zo dra men naauwlyks den voet op Veluwfchen bodem gezet hadt, tot tweefpalt uiz\ borst. Men bromde wel, in 't algemeen, het gantfche Land aan zig te willen onderwerpen , en ,• als draaide men het loc des Oorlogs op den duim ; met deezen éénen Veldtogt, een beflisfend einde van den Kryg te zullen maaken: maar; fchoon men dit hadt konnen raaden; 't was der fnorkerye, van ouds, eigen, zig in wanklanken te verliezen , en hier toe was , thans, te meêr waarfchynlykheid, om de oneensgezindheid, die 'er, nopens de wy. ze, hoe dit aan te vangen, plaats greep, tusfehen eikanderen en den Veltheer. Sommigen meenden, men moest zig, teritond, van Arnhem , Wageningen en Renen verzekeren , waar door men, rasch, meester sou worden van de Betuwe en, langs dien iveg, in den Bommelerwaard konnen dringen, ;ei\ontzettinge van sy Hertogenbosch. Anderen

Sluiten