Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&34 NALEEZINGENr 01» DB

XIV.Dïei

•dit egter niet, dan na, be voorens, de Krygsmagt van het Ryk naauwkeurig te hebben doen opneemen, JohanBertram deMortaigne hadt zig, byzonderlyk hier toe, in Wintermaand des jaars 1674 naar Stokholm begeeven , op last der algemeene Staaten en geheim Berigtfchrift van derzelver Gevoimagtigden tot de Secreete Befoi■gnes Hy hadt de reize over Breme en Pomeren moeten neemen, om zig te beter nopens den Staat van het Zweedfche Leger te konnen doen onderrigten. Hy mogt 2yne Brieven aan niemand zenden da» aan den Griffier Fa gel, door wien de verdere Staatsleden, die in 't geheim deelden, 'er kennis van bekwamen. En, op dat zyn doen niet uit zou lekken, mogt hy zelfs geen Verbaal houden, ja, op raad des Prinfen vanOrange, liet hy zynen Lastbrief in den Haage. Met dat alles, bedekte men zyne aanftaande komst voor 't Hof van Stokholm niet, maar gaf hem, kwanswyze, last, om over de terug gaave van eenige Goederen; door de Zweden, ter zee, op de onzen vermeesterd; te handelen. Hy nam hier van den fchyn aan, en bewoonde federt, opentlyk, de Huizmge Oxhoeft, even buiten Stokholm. Ook verklaarde hem de Groot Kanfelier, in Bloeimaand des jaars 1675, dat men niet ongenegen zou zyn, om de Nederlandfche goederen aan de Eigenaars terug te geeven, indien de Staaten belooven wilden, dat s'Lands Ingezetenen zig niet, als Commisfie-vaerders , in dienst van vreemde Heeren zoude ver-

bin»

Sluiten