Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER, 509

Waldek., (de Vorst van") ontflaatzich van zyn Ampt, en begeeftzich naar Duitschland. 423. gevolgen hier van, 424.

•- aanmerkingen.omtrent

het geen tusfehen hem en den Prins van Orange is voorgevallen- 425. enz.

Wapens; welken men oudtyds in de Vaandels voerde. 143.

Wassenaar van Doveren , ftilt een oproer in den Haag. 410.

Water, aanmerking omtrent het onderwater zetten van het Land in 1672. 12.4.

Waterland, Byzonderheden , omtrent dit verongelukte Schip. 197.

Watervloed, in het jaar 1615. zeer zwaar hier te lande. 5. in het jaar 1651. 131. in het jaar

1675- 235. West-Indifche Maatfchappy, ver-

fchiUenover de nuttigheid en

onnuttigheid van dezelve. 81. «- men wil dezelve met

de Oost-Indifche vereenigen.

83.

Wezel, door de Staatfche troepen veroverd. 45.

Willem, Graave van Nasfau, naar den Bommelerwaard gezonden. 18.

Willem II, hoe men overlegde om zyne verliezen te gemoed te komen. 98.

■ zyngedragin;'eRechtspleging van den Admiraal de With. 118, 110.

■ verzegelt een zeekere Acte: ftelt dezelve ter hand aan denRaadpenfionaris Kats,

1-4. 134'

verfchil over het gebruiken van een Heraut van Wapenen by zyne begraavc nis. 126.

Willem II, zyne Weduwe en minderjaarige Zoon, door Haarlem en Rotterdam , kostbaar onthaald. 167.

Willem III, wat'er ter Generaliteit voorviel nopens zyn verzoek, om met den Koning van Frankryk te handelen. 220.

. wordt ligt gekwetst.

*37-

- oogmerk van zyn reis naar Engeland. 254.

■ dikwerf oneens met den Engelfchen Gezant Chudleigh, die daarom t'huis geroepen wierdt. 268.

- Of de Koning aan hem, en niet aan de Algemeene Staaten, om drie Schotfche Regimenten fchryvende, daar uit eenig gefchil ontflond. 269.

■ aanmerklyklieden,omtrent zyn omgang met Monmouth. 270. en zyne gedragingen, omtrent Jacobus II. 275—278. .

begon niet loslyk een bnderneeming omtrent Engeland. 285.

■ vertrekt, op een Paspoort van den Spaanfchen Ambasfadeur. ^85.

- - de Landvoogd der

Spaanfche Nederlanden — en de Gezant dier Natie begunftigen zyn onderneeming op Engeland. 286.

- tekende zomtyds de aanftellings Brieven der Regenten, in blanco. 296.

" begunftigt den oud-

flen Zoon van den Keurvorst van Brandenburg, met een Regiment. 306.

LI 3 Wil-

Sluiten