Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5ïd 13 L A D W Y Z E R.

WriLEM III, dc Staaten gaven alty .i aan zyn hoog gezag niet toe. 312.

•— wat, op de ty ding van

zyn overiyden , by de Staaten beflooten wierdt. 313

gefchülen over zyne nalaatenfchap vereffend. 318.

_— Aantekening, omtrent

een grooten Diamant in zynen boeflei gevonden. 319.

*- hoe de Staaten zich na

de tyding 'van s'Konings dood Verder gedroegen. 32Q.

Willem IV ,fchryft eenenBrief aan de Regeering van Amfterdam. 411.

* aangefteld tot Kapi¬

tein- en Admiraal-Generaal. 42.1. 434.

»* doodelyke uitwerkze¬

len van de hartstogt van vreugde op zekere Vrouw in den Haag, by s'Prinfen aankomst. 412.

•*■ 1 overlevering van den

Lastbrief aan hem door Afgevaardigden der Algemeene Staaten. 422.

*—; breedvoerige aanmerking, omtrent het geen tus fchen dien Prins en den Vorst van Waldek is voorgevallen. 4*5-

r 1 doet opening van de

verra<fing van Bergen op Zoom 4:5

* dehberatien over het

erfiyk masken van zyn Stadhoudeifclup. 43?. enz.

* niet gewoon zyne Me¬

deburger* en l.andgenooteh,Underdaanen te noemen. 445.

" lof van hem , byzon-

derst ten aanzien der verbee»

- tering van s'Lands Kas 451."

Willem IV, plechtig te Londen ingehaald. 380.

Wicquefort, (Abhaham) aanhaalin^en, uiteen ongedrukt gedeelte des Historie van Holland, door hem 368.

Winterkwartieren der vreemde Troepemonderhandeling over dezelve met den Engelfchen Generaal in 1747. 446.

Witt, CDe) Raadpenfionaris ontvangt verhooging van tractement. 214.

.- ongedrukte Verklaaring van zynen Knecht, omtrent het aanrander! van hem. 221.

> acht Lyfrenten, voordee-

liger voor den Laude, dan Losrenten. 229.

Witt,(De)Ruwaard, tekende, achter zyn naam , de Acte met een V en een C. 223.

aanhaling uit het Vertoog

der Huisvrouwe en Vrienden van Mr Cornflis de Witt omtrent zyne bekentenis. 226 —* verdere aantekeningen omtrent zyne Rechtspleging. 227.

Witte Korneüsz de Witte* Admiraal, waarom, zonder verlof, van Brazil herwaards kwam. 90. roi. en waarom M. H.Tromp, in de Rechtspleging over hem, weigerde Voorzitter te zyn. 104.113.

—— (Het Leeven enBedryf'van) een ongedrukt Stuk , eigenhandig, ir. 1662 .gefchreeven door Waltfr Breeman van dhr Hagen; eenigeaanteekeningen uit het zelve. 103,104, io.S, 123,139. 142, 162.Aant.

- naamen zyner Kinderen. 105. Aant.

*~—- voorval tusfehen hem en M. H. Tromp. 107. enz- On eenig-

Sluiten