Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over EZRA VI: 15, 16; aj?

Maar gefchiede dit oudftyds, volgens het fchaduwagtige van Moses vleeslyken-Godsdienft, beide in den eerften en tweeden Tempel, met het Aagten van een menigte van Offerhanden, en naderhand onder hetChriftendom, vooral inde tyden derbygelovigheid, methetdoen van plegtige miffen en ommegangen; zulk zoort van inwijinge kan in onze daagen, by een' gezuiverden Godsdienft, geen

plaatze meer hebben. Neen Toeh. laat ons dit

dan liever doen, gelyk het Chriftenen betaamt, in naavolginge van den wyften der Koningen, en in naavolginge der eerfte Chriftenen, met gebeden en dankzeggingen, met offerhanden des lofs, dat is, de vrugt der lippen der geenen, die Gods naam belyden.

Een iegelyk Uwer volge my dan met eerbiedige aandagt en met ootmoedige harten.

,, Uw dan, ö Eenig, Eeuwig, Drie Eenig en „ alleen aanbiddelyk Opperwezen, Vader Zoon en „ H. Geeft, en aan uwen beminnelyken lierde.„ dienft zy dit Nieuwe Kerkgebouw, heden en „ voor altyd, opgedragen en toegewyd! —~- Dat

uwe oogen, de oogen uwer albewaarende VoorB 5 „ zie-

gingen en plegtige reden voeringen, 'tzy tot lof van denStigter, of over eenige andere gepafte (toffe: welke plegtigheden, naar maate de bygelovigheid toenam in de Kerk, van tyd tot tyd vermeerderd zyn, als met 't oprigten van kruiffen, 't overbrengen van gebeentens der martelaren, befprengingemet wywater en dergelyke. Ook werdt deeze dag der inwijinge in zommige Kerken alle Jaaren herhaald met plegtige KerkmilTen en Ommegangen; waar van daan onze hedendaagfche Kermisfen of KerkmifTen, buiten tegenfpraak, haar oorfprong ontJeenen. Die omtrent dit zoort van inwijingen nader begeert onderrigt te worden, leeze vooral den Heer Ve.mkima tfift. Eccl. tom. 4- Pag- *34-

Sluiten