Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

thorifeerd , om, van-wcgen de Vroedfchap, aan de Predikanten der Nederduitfche Gemeente te declareren: dat het aan Hun Ed. Gr. Achtb. aangenaam zou zyn, indien HunEerw. op Zondag , den 28. May, in derzelver Gebeden,in alle de Kerken, de 150 jarige gedagtenis van de oprigting der Akademie, met dankzegging aan den Allerhoogften , geliefden gedagtig te zyn: gelyk dan ook opgemclde Heren zig van dezen last kweten ; wordende de Predikanten van de Walfche en Engelfchc Gereformeerde Gemeenten een foortgelyk verzoek gedaan, uit naam der Vroedfchap, door den Secretaris van Voorst. Aan welk billyk en godvrugtig verzoek, dan ook, docr alle de op dien dag den H. Dienst waarnemende Leeraren der opgemelde Gemeenten, de een min de andere meer uitgebreid, dog by elk op de gepaste wyze, beantwoorden voldaan wierd.

Wyders wierd onder meer anderen, by de Heren van de Commiffie,voegzaam geoordeeld, overëenkomftig het gebruik, by vorige gelegenheden , het aanftaande Feest met een pragtig middagmaal, op Stads kosten, te vieren; •gelyk het zelve dan ook tegen den eerften dag befproken wierd: wordende de Heren Regenten van het Fundatie Huis, van wylen de Vry Vrouwe van RensM-oude, Raande aan het ZuidereinC 2 de

Sluiten