is toegevoegd aan uw favorieten.

Naauwkeurige beschryving en verhaal van alle de plegtigheden [...] ter gelegenheid van de honderd vyftigste verjaring der Utrechtsche hoge schole, op den 31 may 1786 gevierd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 86 )

Tafel met ene verfcheidenheid van-Zinnebeeldige en konstig gewrogte Delfertftukkcn, mede door den reeds gemelden Konfiturier B. van Heuven vervaardigd, op het luifterrykst verfierd : gelyk tevens de Voorgevel van het Logement met ene zeer fraaije Illuminatie pronkte. Van welk een en ander wy insgelyks ene korte befchry ving zullen geven.

Aan het boven einde der Tafel, die de gedaante van een Hoefyzcr hadde, ftond, in 't midden, een Tempel , in den Romeinfchcn fmaak , ruftende op 12 Kolommen; beflaande ene lengte van 9, ene breette van 3 en ene hoogte van 6 Voeten. Binnen denzclvcn zag men dc Geregtigheid, op een verheven Voetftuk: en aan wederzyde van dit Beeld, onder de Koepels, die de zydvleugels van den Tempel uitmaakten , twe Groepen, waar van de Beelden met de vier Wapens der gepromoveerde Heren pronkten. Boven op den Tempel ftond Minerva , hebbende nevens haar enige kindertjes , die het Wapen der Utrechtfche Akademie ten toon hielden. De Regterzydvlcugel van den Disch was insgelyks van een agtkantigen Romeinfchen Tempel voorzien , ter hoogte van ruim 4 Voeten, ruftende op 2 Kolommen , te midden van welken het Beeld der Voorzigtigheid praalde; terwyl twe Groepen, aan eiken kant één, de Godgeleerdheid en Regts■ ' ge-