is toegevoegd aan je favorieten.

Naauwkeurige beschryving en verhaal van alle de plegtigheden [...] ter gelegenheid van de honderd vyftigste verjaring der Utrechtsche hoge schole, op den 31 may 1786 gevierd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8? )

geleerdheid verbeeldden, en verder op naar het einde aan wederzyden twe halve Tempels geplaatst waren, waarin men de Geneeskunde en Wysbegeerte zag.

Een derde Tempel van gelyke hoogte , en in denzelfden fmaak , als de twede, verfierde de Linkervleugel van de Tafel, zynde die der Deugd: naast welken op verheven Voetftukkcn, aan weerskanten , de Standvastigheid en Naarftigheid Honden, gevolgd door twe Nisfen, aan beiden zyden één, onder welken de Zegenen Dankbaarheid verbeeld waren. Voorts waren alle de grotere en kleinere ftukken met Festonnen of Ranken, Bloemvafen, Gemetjes enz. georneerd.

Terwyl het Gezelfchap aan Tafel zat, en het duiflere van den avond het fchemerhgt hadde doen wyken, wierd het pragtig Gevaarte ,'t geen aan de flraat ftond opgeregt, en welk al 'mede door den reeds genoemden Schilder J. P. Muller was vervaardigd, onder diens opzigt, zo van voren met ene menige Glaslampen, als van agteren, by de Decoratien, verligt , en in vollen luifter, voor het oog der toegevloeide menigte van Aanfchouweren, ten toon gefteld.

Hetzelve verbeeldde den Voorgevel enes I empels, zeskantig uitwringende, in welks midF 4 den