Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 27

noodzaakt wordt, bij zich zeiven uittcrocpen; 5> de man was alzo, ik zie hem dus handelen, het gezegde is waaragtig."

Wij zullen beproeven, wat wij hier kunnen tc weeg brengen.

De Redenaar, welke eenen man van verdienflen uit zijne fchriftcn heeft leeren kennen, en de vruchten van deszelfs vernuft en geleerdheid weet medetedeelen aan zijne tijdgenooten, is alzinslofwaardig. Maar, gelijk het veel verfchilt, wat iemand fchrijft, of doet, zoo is het ook belangrijker, bij ondervinding te fpreken, en iemands fchoone zedelijke hoedanigheden uit eenen geduurigen omgang tc weten. Hier aan ligt der Maatfchappij in het bijzonder gelegen, en wij hoopen , dat eene nadere kennis van oosterdyics deugdzame hart, en voorbeeldige gedrag, zowel zommigen ter navolginge aanfpooren, als anderen in hunne dcugdlicvcnde beginzels zal be» vestigen.

Zachtmoedigheid en vredelievendheid wareil de eigenaartige kenmerken van zijne inborst. Alk-; , v;at de liefde en eendracht onder het

mensch-

Sluiten