Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

J3y het opftellen en voordragen van deeze Leerrede dacht ik niets minder, als dezelve ter Drukpersfe overtegeeven. — Leeden myner Gemeente,weetende dat de tyd van myne vyf- en - twintig jaarige Amptsbediening op den 17den van Augustus deezes jaars vervult was, en zich voortellende , dat ik (daar ik op den voornoemden dag volgens myne beurt moest prediken) niet onverschillig zoude zyn in het verhandelen van de eene of andere {toffe, hebben nevens anderen, die ruy niet gehoort hebben, my ovenreedt deeze Leerrede in 't licht te geeven.

Naar myne gewoone wyze van opftel ontfangt de Leezer alleen maar eene fchets van 't geen ik breedvoerig verklaart-heb; — het geen ik betreklyk tot myn' perfoon op den FrediRftocI gezegt heb, had ik woordlyk

* 3 §e~

Sluiten