Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 31 X

tn verftand/ge leden van onze Gem-eentt, hunne «hoogachting en liefde en krachtdaadige onderfteuaing, en inzonderheid in den naame Uwer Ampïgenoot en broederlyke ééndracht en eene gemeenfchaplyke medewerking tot bevordering •van verlichting en deugd, aanbieden, en belooven. Voor uwen onvermoeyden en nauwgezetten yver in de bevordering van deeze gewichtige Oogmerken van ons ampt, is ons de getrouwheid, die gy tot hier toe in het zelve beweezen hebt, en het zeer loflyk getuigenis der aanzienlykfte, verftandigfte en beste ledemaaten van uwe voorige Gemeente, een genoegfaame borg. Begin dan uwe amptsverrichtingen onder ons blymoedig en onverfchrokken, en laat u door geene vreeze voor ondank, haat en vervolging affchrikken en moedloos maaken. Verfterk u, by elke ter nederflaande ondervinding, die gy nu en dan zoudt kunnen hebben, met het bewustzyn van de oprechtheid uwer oogmerken, met de verzekering van de hoogachtinge en liefde van alle weidenkenden, en, boven alles, met de overtuiging , dat Jefus Christus, de Koning van zyne Kerk, u zal bewaaren, alle uwe poogingen zegenen, en eens alle onaangenaamheden, die

gy

Sluiten