Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE ZON- EN FEESTDAGEN. ENZ. 37

niet ftrookte; en om deze reden wierden ook alle de Gebeden op dezen dag ftaande verricht, ter Gedachtenis van Jefus Op/landing, terwyl anders het nederkntelen of kniebuigen by de Gebeden in gebruik WaS.

Dan, na de Derde en in de volgende Eeuwen vermenigvuldigden de Plechtigheden van dezen dag, hoe langer hoe meer in de Kerk, ten aanzien van het uiterlyke, hoewel de waare Godsdienst oeffening ten aanzien van het.inwendige, wezentlyke en daadvaardige , hoe langer hoe flaauwer wierd, en verminderde. En deze vermeerdering der Plechtigheden nam in het vervolg zodanig toe, dat men in de Tyden der Hervorminge ook genoodzaakt was, op de vermindering dezer Plechtigheden te denken, zommige van dezelve af te fchaffen, andere te behouden , en tot de eenvouwigheid der Eerfte Christenen te rug te brengen, zo veel naar de omftandigheden van dien Tyd gevoeglyk konde gefchicden, en alles tot de volgende vyf ftukken te bepaalen: Het Gebed, het Gezang, het leezen der Heilige Schrift, het Prediken, en het houden van het Heilige Avondmaal, waarby het verzamelen van Aalmoefen is gevoegd.

Men gaf dezen dag 'verfcheide BENAAMINGEN, die de plechtigheden van denzelven, en de redenen daarvan bevatten. De oudfte en eigentlykfte Benaaming was. die van Dag des Heeren, gelyk hy dus by de Oudfte Vaders gemeenlyk genoemd word, en waartoe voornamentiyk aanleiding fchynd gegeeven te hebben, het zeggen van Johannes, Openb. I. vs. 10. ik was in den Geest op den dag des Heeren, waardoor zy den eerften dag der Weeke verftonden. (te onderzoeken, of dit gevoelen genoegzaam bewezen is, is myn taak niet) 'Er waren behalven dit, veele redenen voor deze C 3 Be-

Sluiten