is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschied- en oudheidkundige verhandeling over den oorsprong [...] der zon- en feestdagen, die in de Grieksche, Latynsche en Luthersche kerken in Duitschland, en in de Nederlanden gevierd zyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«3 GESCH. EN 0UDH. KUNDIGE VERHANDELING

Johannes Euangelium op dit Feest in de Gemeente word voorgeleezen en verklaard; of, om de menigte van Lichten, die op den avond voor, en op het Feest wierden ontdoken, en dus, in navolging van de Jooden, die de gewoonte hadden, op het Feest der Kerkweying, hunnen Tempel, Straaten, en Huizen, de Huizen ook noch heden, enz. met verfcheide Lichten'te verlichten. Oeze Gewoonte, om , geduurende den avond Godsdienst van dit Feest, de Kerk met meer Lichten dan op andere Tyden te vercieren, vindt noch tot op dezen dag in veele EuangeÜfche Kerken plaats; ook in de Lu» therfche' Oude Kerk te Amfteldam, als ook in den Haag, hoewel in deze laatde Gemeente niet zo zeer wegens dit Feest, als wel om dat op den avond van den eerden Christdag, de Dankzeggings Predicarie na de bediening des H. Avondmaals van dien dag, en de Voorbereidings Predicatie op de bediening van den volgenden dag, word gehouden.

By de Duitfchen draagd dit Feest den naam van Weynacht of Weyhnachts-fejl , volgens een oud Gebruik, om de Tyd verdeelingen, naar de Nacht en niet naar den Dag te noemen; doch m het bepaalen van den oorfprong der benaaming IFey of Weyhe is men noch niet overeengekoomen. Veelligt om dat de Ouden deze geheele Nacht met Gebeden en Lofgezangen doorbragten, en dus als heiligden of xvèfdden'; of omdat Jefus als het Hei' lige 'in deze Nacht wierd gebooren, en zy daarom eene Heilige eene geweyde Nacht konde genoemd worden; of om dat wy door de Geboorte van Jefus in deze Nacht, ingeweyd zyn tot Heiligdommen van Christus, en Gode geheiligd, welke afleidingen met den Aart en de Natuur van den Christelyken Godsdiénst niet dryden , word dit Feest

IFey-