is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschied- en oudheidkundige verhandeling over den oorsprong [...] der zon- en feestdagen, die in de Grieksche, Latynsche en Luthersche kerken in Duitschland, en in de Nederlanden gevierd zyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER BK ZON - EN FEESTDAGEN. ENZ.

9

JEen.rn Twintigste HOOFDSTUK.

Over bet Feest van den Aarts-Engel Micbael.

: >».,> IO«l!Wi «fc&O ' .0-

_lX_ykelyk de helft der Zondagen na hét Fetst der Heilige Drieëenheid verloopen zynde, ©tigelyk, naar dat het Paasch -Feest vroeg of laat Word gevierd, word ook omtrend dien tyd vart het Jaar, het Feest van- den Aarts-Engel Michaël, in de Griekfche'en Latynfche Kerken, ais ook in zommige Euangelifche Gemeentens in Duitschland of eldeiS, doch nergens by déze laatfte in onze Nederlanden, en Wel bepaaldelyk :ja3dyks< alto03?t>p den Negen en twintigften September géviéidje^

Dit Feest, benevens veele andere Feestdagen , hebben de Koning van■ Pruiffhhen, in heC';Jxar 1754, en de Koning van Denemarken in de fouten 177a en 1771, in alle hunne Landen gehfeel

-afgèfehaft.■ In. de Griekfche Kerk, wördfep

den Achtften November, noch een Fee$t gevierd, van de Opperflen van het Heir des Hemels, Michaël, Gabriël. en der overigen, (tu* ret^aef^uv kou fuv *<%tt.yy*Km M^awjA, km r«£f.>>A, *«i rm Aoittsw)

En, de Caloyers in de Griekfche Kerk,

hebben, behal ven de gewoone Vasten in de Kerk, ook noch vier byzondere, en onder deze, een Vasten , genoemd, het Vaften van S* Michaël, beginnende met den Eerften, en eindigende met den Achtften November, ter gedachteniiTe van het geheele Heïrleger des Hemels, en in het byzonder van Mtcbacl,

Om