is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschied- en oudheidkundige verhandeling over den oorsprong [...] der zon- en feestdagen, die in de Grieksche, Latynsche en Luthersche kerken in Duitschland, en in de Nederlanden gevierd zyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE ZON * EN FEESTDAGEN. ENZ.

©f Saidus, die eerst Geneesheer, en naderhand Patriarch ce Alexandriën wa>, en in het Jaar 94Ö overleed, in zyne Chronyk111 de Arabijche Taal gefchreeven, gelooven, dan zoude reeds door den Patriarch Alexander, • die het Amt van Patriarch van het Jaar 31-2 tot 326 bekleedde, eene Kerk te Alexandriën, ter Eere van Miebaël- der* AartsEngel geweyd zyn, in de plaats van eenén zeke* ren Koperen Afgod Micael genoemd, die plechtig vereerd wierd, in den Tempel, -door Gieopatra', Koninginne van Egypten- gebouwd, èri<aan Satan nus toegeweyd, doch welke hy beide; met goed*: keuring1 des Keizers had afgebrokerf *«i .verwoest, en uit hoofde van de overeenkomst der Bennamin* gen Micael en Michaël, om dë woede van het Volk te bedaaren, een Feest ter Eere van den. Aarts-Enge! Michaël zyn ingefteld. —- Dit fchynd intuiTchen meer een Verdichtzel, dan eene-waare Gefchicdenifte te zyn.-- - ras < 5^t,s\tiVk

Men oordeeld meer rtaat te kunnen maaken, op het Verhaal van den Griekfchen Gefchichtfchiyver Sozontends, aangaande eenen Tempel, buiten Con* ftantinopel, door Conftantyn den Grooten gefticht, op eene Plaats, weleer Hef ia ^ ffV««^dat is der Godinne Vcfta geweyd),. doch naderhand Michaëlis genoemd , dewyl men voor zefcetSgfe loofd, dat de Aarts-Engel Michaël op- deze Plaat» verfcheenen zy. (Wien het lust Sozomenus hier over na te leezen, zal dit Verhaal, in het tweede HoofdJluk, van het Tweede Boek, zyner Kerkelyke Ge* fchicdenijfen. in het Grieksch en Latyn, met andere Griekfche Schryvers der Kerkelyke Hiflorie, te Keulen 1612, in Folio uirgegeeven, in het7We» de Deel, pag. 229 vinden.)

Dan, hoewel men reeds in die tyden, veel Eer* .bied vcxhEngelen betoonde-ie hebben, en ter

Eere