is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschied- en oudheidkundige verhandeling over den oorsprong [...] der zon- en feestdagen, die in de Grieksche, Latynsche en Luthersche kerken in Duitschland, en in de Nederlanden gevierd zyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X r)0 GESCH. EN ÖTJDH. KUNDIGE VEUHANDËLlNC

Eere Van den Aarts-Engel Michaël, verfcheide Têtnpels gebouwd waren, was nochtans Ac Dienst, den Engelen beweezen, by de Rtcbtzinnigen noch in geen gebruik. Men had ook noch: geene

Feestdagen ter; Gedachteniflè der Engelen, ui in het byzonder. ter Gedachteniflè van den Heiligen

Michaël ingefteld. Deze zyn in het vervolg-

van Tyd 9 langzaamerhand, ter Kerke ingefloöpen. " En düs koomen wy nader tot het onderzoek, hoe het Vieren van dit Feest, in de IVefierfcht of Latynfche Kerk, eene Plaats verkreeg, en wdk de Grond van het vieren van dit Feest zy. - 'M&ï vindt, dat in de Oafierfche Kerk, eri voorrraïflttfltlyfc te Cöloffus, een Feest op den Zesden Sypimbër, ter Eere van den Aarts-Engel Michaël, Wi&dag^viérd , hoewel flegts eenen halven Dag; ddfcrfv dat l dit Feest in het Jaar 6ö na Jelbs Geboorte j rèeds zonde bekend geweest en gevierd 2V¥>, &&tte Baronius en Spondanus Willen,- fchynd tfBfi» irifen grond ontbloot te zyn, doordien de, van hflftvaangehaalde Schryvers, -te jong zyn, dan dat «y-^Vgddende Getuigen voor dit gevoelen, zouden kunnen aangenomen worden, en noch de Oudfte Chriftdn Schryvers, noch ook zelfs de Kerkvirgdderlng te Laodicaea, in de Vierde Eeuzv gehöudeft,' nét minfte gewag van dezen Feestdag maaken.

' In de Weferfche of Latynfche Kerken, vindt men een tweeledig Feest, ter Eere van Michaël

dèn Aarts-Engelingefteld. Het Eerfte word

genoemd, de Openbaaring of Verfcbyninst van Michaël, en Jaarlyks op den Achtften Maj gevierd; en het andere is bekend onder de Benaaming, van her Feest van Mitbael en alle Engelen f Rët welk de Hoogduitfcben, Engelweibe noemen, in bet Roornfche Breviarium den naai» draagd vaii

de'