Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DÉ ZON* EN FEESTDAGEN. EKZ; igf

g".vtk\ , naar het voorbeeld van het gee« in hét laai

£724 gebeurde, oris overeenkomftig met het geheel H'»ogloflyk RyksCorpus te gedragen, en dieswe» eens ook in onze Steden eh Landen, rfcedé dë behoorlyke Schikking hebben gemaakt, dat in bet aan» ftiande Jaar 1744 de eerfte Heilige Pafcchdagf, op den 29 Maart, en dus niet naar den Gregoriaan* fchen Airrianath of de Cydifché Berekening, maar naar den Verbeterden Amlanach, bf de Sterrekuna dige Berekehing, zal gehouden en gevierd worden* flet Zul ons altoos eene waare blydfchap zynj bf alle voorvallende a Gelegehdhedeh i aan den dag té leggen, djt _ wy de beste geneigdheid, Waardtibl het Eüangelisch goed Vertrouwen gevoed word* bewaüren. Intuflchen wenfchen wy Uwe Exceli. m de Heeren, al het Hooge welzyn, het welfe zy zelve voor zich zouden verkiezen; Gegeeverl in onzer aller naam, en gezegeld met het Geheim* segel van onze ven roti welyke lieve Oude Eedgenoot, de Stad Zurichj den 7 Aug; 1743.

Uwer Excellentie én der Heereó

dienstvaardige'

Burgermeefters, Schouten en ftsfü* den der Euangelifche Steden def Eedgenootfchappen, Zürich, Bern* Bazel, Schafhaufen, S« Gallen* ,Mühlhaufen en BühL

Sluiten