Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'ff4 «?ESCH. EN OUDH. KUNDIGE VERHANDEN ft

pp dai 7<ten JUDy enz. geftdi; doch ten aanzie* yan dien laatUen dag, wierd Ier wederom eene ver» anderuig gemaakt, en op'den ^1%" het Fees, Jrimtaiisyétt Voormiddags, en de Le//ie Zondag na Trinitatis dés Namiddags, te gelyk.gevierd, 20 dat men ten aanzien der volgende Zondagen, met de andere, die her PaaschFeest 8 dagen vroeger, op dea aft<i« Maart vierden, ove*eenkwara,

sTnbón jbnto biwatbiefiW sssrvl ••'.wwr.wiw -\

V O EG Z E L XIX.

■ ■•■ . •. ..

Over de Atchinmtdriten^

#|^:: ■•' •'• ' '. f • : !" '" - "' ■ '

de 15^' Bladzyde van het Eerfit Beeï% handen, wy gelegendbeid van Archimandhten gewag te maaken, en ten aanzien van deze, vinden wy het volgende aangetekend: ^ Dit woord is by de Grieken m bet Gebruik, om het Hoofd van een Klooster aan te duiden, en is by hen een Naarü van Waardigheid, gelyk in Frankryk-de Betwaming van Abt. 'Maddra betékend een Klooster ,en Mandritefeeh'Mpnniky dus Arcbimandritc, is de Opftrjh of Prior der Munnikken. ' Richard Simon, meend ,• in zyne aanmerkingen op dé Reize van den >furtt Dandini, na den Berg Libanon, dat -het woord Arcbimandrite, oorfpronglyk Syrjscb zy, zo wel als de BenSamins Abt. Hy zegd, dat Mantra, het welk in het Griekscb een óW betekend, eene Plaats die Beesten bevat, genomen zy, van bet . Werkwoord £ö«r, waarvan de Cbaldeën.?^ • bruik

Sluiten