is toegevoegd aan uw favorieten.

De voetstappen der leere van 'smenschen leven na den dood, in de schriften van het Oude Verbond.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 73 )

G. 2. 5. (f) Gan,de tuin, de naam dien de Joodea gebruiken als zy zeggen, dat de zaligen na den dood in den GanE-len d. i.den tuin Eden koomen» betekent in 't algemeen eenen tuin-, fchoujj de kunst der menfchen niet daaraan gearbeid heeft, en word zodanig genoemd van de fchaduw der boomen, voigens een ftamwoord, 't welk bedekken beteekent. Derhalven niet alleen de allereerfte van God zelve geplante tuin by Moses, Gan hiet, van welken toch we. by alle fchoonheden, die de natuur aan hem fchenken moest, niet gelooffelyk is, dat hy tegelyk naar onze regelen der kunst zal zyn aangeweest : maar geheele Landfchappen dragen bok daarom wegens hunne vruchtbaarheid den naam tuinen in de H. Schrift. Paradys daarentegen, is een volgens de regelen der kunst in bedden en perken verdeelde tuin: derhalv.n de naam Paradys nooit in den Hebreeuwfchen Bybel van den tuin onzer eerfte ouders gebruikt word, hoe gebruikelyk hy ook door den GriekIchen Bybel onder ons, als de naam van deezen eerften tuin, geworden is. Fd) . F {tarnt namentlyk af van het nog in de arabifcr.j taal gebruikelyke pardafa, d. i. d'aarde befpreïden; en dit woord is wederom uit twee vroeg» p-rondwoorden ontftaan, waarvan het eene

(f) Veïba V. C. ]. MicjiaEus iu aanotationibuj ad patepJiraf, poctic. übr. Ecclef: ad cap: i> v-'. 5»

E <: