Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zo weinig men vooraf zoude hebben kunnen vermoeden, dat de boeken van Mofes blyken van hec toekomend leven der Menfchen opleveren zouden; zo zeker is het nochtans, dat m*en ze ook daar ter plaatze tegen alle verwachting ontmoet. Mofes Schriften bevatten of hiltoriën, of kerkelyke en waereldlyke wetten van den Israëlitifchen ftaat. Maar wie zal eenen Hiftoriefchryver of 'sLands Placaat-boek doorleezen, om daarin de leere van 's Menfchen lot in de andere waereld te zoeken ? Om daasvan iets te leezen, gaat men tot de Schriften der Wysgeeren of Godgeleerden , en pleegt die daarover raad. Al vonden wy dan in Mofes Schriften nog taal nog teeken van een toekomend leven na den dood, dit zou geenzins te verwonderen zyn; en daar zoude even zo min uit volgen, dat Mofes onkundig omtrent dit Leerftuk of een verzaaker daarvan zyn moeit, zo min men eenen Gefchiedfchryver of Oplteller van een Wetboek van onkunde of verzaaking van het voornoemd Leerftuk daarom zal verdacht houden, om dat hy deeze waarheid niet in zyn Gefchiedboek, ofte in het vervaardigQ 2 de

Sluiten