Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet eerder tot den Kerkedienst nominabel zyn, dan na één Jaar of langer gerust te hebben; doch zullen dezelven voor hunne getrouwe dienden aan Kerk en Gemeente , zitting in de Oud Kerkeraads Bank tegen behoorlyke betaaling behouden, maar echter geene zitting of ftem in de Kerklyke Vergaderingen hebben.

Art. 4.

De Ouderlingen zullen gehouden zyn twee Jaaren in funftie te blyven , en zo een derzelven in het eerfte Jaar van deszelfs dienst mogt komen te overlyden, of te defungeeren, zal deszelfs plaats vervuld worden' door den geenen , die by de laatfte ftemming de meerderheid had ; dan, indien zulks gebeurde in het laatfte Jaar van deszelfs dienst, zal het Collegie van Ouderlingen de vryheid hebben, die vacante plaats aan «e vullen, dan niet.

Art. 5.

Het A^pt der Ouderlingen zal voornaamlyk beftaan in de volgende ftukken:

Ten eerfien: Zullen zy alle mogelyke zorge aanwenden , dat de zuivere Leer onzer Kerke volgens den Inhoud van onze Symbolifche Boeken, en aangenoomene Geloofsbelydenis, door de Leeraars rein en onvervalscht verkondigd , de Heilige Sacramenten, naar de inftelling van onzen Godlyken Verlosfer uitgedeeld , en alle de ftukken in deze Kerklyke Ordonnantie vervat, wel onderhouden worden ; ook zullen zy daar voor waaken , dat de zuivere Leer by ons, zonder éénige vervalfching of verminking , behouden en op de Nakomelingen voortgeplant worde ; zullende, om des te naauwer acht op den openbaaren voordragt der Predikanten en Proponenten te kunnen geeven, ten minften twee van hun, by alle Predikatiën tegenwoordig zyn, en dezelve aanhooren moeten.

Ten

Sluiten