Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C W )

woorden, ik vorder deugdelyke bewyzen, dat hel woord jalad ergens in den zin van Ge.üh uren voorkomt, het komt nooit anders, dan in dtn z'.n vun baaren, TEEjLEN, genereeren, in de H. Schrift voor? Zoude by hem nier. in zyne nadrukkeiyke taal beduid hebben, dat hy niet van zaaken praaten moest, waarvan hy niets wist, en dat hy te vooren leeren moest, eer hy meefteren wilde ? — . Ik heb 'er niets tegen, en Ds. baum zal het insgelyks wel gaarne toeftemmen, dat men onze plaats in eene woordelyke overzetting verhaalt, heden heb ik U gewonnen, o£ gegenereerd, maar wanneer men dit verklaar en wil, dan beweeren wy, dat de zin is, ik heb U als den MesJias openbaar gemaakt , of bekragtigd. En dat beweeren .wy.met het hoogfte recht. : Want d::ar Koningen, gelyk overbekend is, by de Jooden Zoonen Gods genoemd-wierden, zoo is het zeer natuurlyk, de inftelling-tot Koning zig als eene generatie, en als wierden - zy daardoor in de hoedanigheid van Zoonen Gods geteeld, voorteftellen. Dus kan deeze uitdrukking zeer natuurlyk deeze betekenis hebben. En daar de tweede Pfalm van het begin af tot aan het einde van eenen uitneemenden Koning fpreekt, dien God, in weerwil van alle, die hem niet erkennen en gehoorzaamen willen, injfteld, en waarvan hy belooft, dat hy Koning zyn en blyven zal, daar in tegendeel, gelyk ik te vooren getoond heb, inden geheeïen Pfalm niets voorkomt, 'twelkdeezenKoning als eene Godlyke perfonagie kenfehetft, (want over het 7de vs. wordt juist getwist, dus kan dit hier niet ten bewyze gebruikt worden) zoo moet deeze uitdrukking hier ook in deezen zin opge-

Sluiten