Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

Proeve eener gefclïiedeftis

voor, dat deeze of gene leering, welke men s met meerderheid van ftemmen , vastftelde? reeds van den beginne, in de regtzinnige kerk, geleerd, en dat het tegenövergefteld gevoelen j daar men den vloek over uitfprak, eene nieuwigheid ware. Zoo hebben niet alleenlyk de regtzinnigen, of die van de groote kerk, gehandeld , maar ook hebben alle kleenere maatfchappyën, welken zich van de groote affcheidden, of van dezelve werden uitgefloten, het niet anders gemaakt. Reeds beweerden de Nazareërs, Ebioniten en Gnostiken de oorfpronglyke waarheid , welke de anderen zouden ver^ valscht hebben, te bezitten; en, wanneer men de gefchiedenis der allernieuwile godsdienst partyen, der Lutherfchen, Kalviniften, Doopsgezinden, Socinianen en nieuwe Arianen, leest; dan heeft yder derzelven voorgegeven , dat zyn gevoelen het eigenlyk oude was, welk vak den beginne in de kerk is aanwezig geweest.

De oorzaken van zulk eene wyze van handelen behoef ik niet verre optefpooren. Eenigen hebben wezenlyk gemeend , dat hunne denkbeelden van den beginne in de regtzinnige kerk hebben plaats gehad. Anderen hebben zich van dit voorgeven alleenlyk bediend, om aan hunne Hellingen aanzien te verfchaf-

fen,

Sluiten