is toegevoegd aan je favorieten.

Proeve eener geschiedenis van het arianismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 Proeve eerter gefchiedenis

Aan deze wyze van voordellen heeft voor1, zeker het begrip van Tertullianus , dat God ligchaamlyk is , geen gering aandeel gehad. Hierom verwerpt ook Origenes het woord. TpoQoXvj. Dan niet alleenlyk dezelfde vergelykingen , van welken Tertullianus , met opzigt tot de voordbrenging des zoons, gebruik maakt, als van de zon en derzelver ftralen, van het aanfteken eenes fakkels aan den anderen, van eene bron en den daar uitvloeijenden Aroom; maar ook het woord xpofiohq vindt men, gelyk uit de tevoren aangehaalde plaatfen kan gezien worden, by zulke fchryvcrs van dezen tyd, als by Justinus , die als een platonisch wysgeer de godlyke natuur als onligchaamlyk bcfchouwde. Doch, behalve dat deze begrippen door eenige plaatfen der fchrift, op welken men zich toen beriep, onderfteund werden; zoo is het zeker, dat de woorden ao-cc^xrog en Tvev^a niet altyd alle ligchaamlykheid uitfloten. Clemens van Alexandrie verklaart het curw^arcv, dat Xenophanes van God gebruikt, op deze wyze, dat hy geen ligchaam , aan het menschlyke ligchaam gelyk, bezit; en zelf Origexes, die het woord ■rpcfioM; daarom verwierp, om dat het eigenJyk van ligchaamlyke dingen gebruikt wordt,

zegt: