is toegevoegd aan je favorieten.

Proeve eener geschiedenis van het arianismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo Proeve eener gefchiedenis

men waarachtig niet; want beiden ketters en rechtzinnigen hebben het, zoo als over 't algemeen hunne byzondere begrippen van den perfoon des Heeren, uit die wysbegeerte ontleend, welke zy aankleefden.

Dehooge oorfprong, welken deze kerkvader den zone Gods toefchryft, is uit deze plaatfen duidelyk. Maar wanneer men zyn geheel ftelfel naauwkeuriglyk inziet; dan rust de voorrang , welken Kristus, met opzigt tot zynen oorfprong, boven alle fchepfelen bezit, niet hier op,dat hy uit het wezen des Vaders is voordgekomen, en van hetzelfde wezen, opoou-ios is met den Vader, zoo als men op de kerkvergadering van Nicea heeft bepaald ; maar eigenlyk hier op, dat hy, voor dat hy eene byzondere perfoonlykheid had, de wysheid, Xoyoc svêiaOsros, was , welke van eeuwigheid in Gode woonde. Zoo als toch deze kerkvader zich de zaak vooritelt, zyn alle geestlyke wezens niets anders dan uitvloeifels uit het godlyke wezen. Met de homoöujie, o/jlcoutioc, is het op dezelfde wyze gebreid als met andere xtitdrukkingen, welken wy op eenegeheele andere wyze verftaan, als ze door de kerkvaders verftaan worden. Zoo noemt Origenes den zoon God, en verklaart dit op deze wyze, dat

hy