Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» CLAUDIUS

Maai- , zo men 'c flaafsche juk van 't Vaderland kan breken»

Zo men zijn burgerij tot voor'gen lüifter leid, Zo men 't gefchonden regt kan op den Vijand vvreekcn,-

Deze is de grootste rueai den ftervelkig b;reid ! Dit was het eenigst doel, waar naar Cl VIL IS fireefde,

Wiens daade.i ik vermeid; in deez' vergadering: Die feedert eeuwen reeds iii 's lands gefcbichten leefde.

En dien ik heden op mijn zwakke lier bezing. Daal, zuiv're waarheid, daal uit s'hemels hooge chooren.'

Beziel mijn' geest met kracht! geleid mij met uw handt En fta mijn zangster bij, terwijl ze een lied doet hooren.

Ter eer van Claudius,, ter eer van 't VaJerianül

Reeds was de Batavier Germanien' ontvloden,

0;n 't overheerfchend juk van den Romein te ontgaan} '

Reeds had hij met zijn vee, en have, en kroost, euGoden, Een eiland aan den Rhijn ter wooning aangedaan.

Hier fmaaktcn zij de rust, die zij voorheen ontbeerden-.

Sluiten