Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

Het wonder daar men zich op veft,

Den grondzuil van 't gemeenebeft, Is Jezus Godes zoon. Hetryk deraardfche kroonen,

Smelt voor Hem ; — zyn geduchte macht,

Heerfcht van geflachte tot geflacht (d) Des zal Hy hier met pracht, zyn Heerlykheid vertoonen.

* * *

Hy nam zyn drie Difcip'len meê,

Die ecrlt den Eüangelie vree, Naa Hem verkondigden, met luifler-volle trekken;

Zy gaan met Hem in minzaamheid ,

Wyl Hy zyn groote Heerlykheid , Door s'Vaders wys bellier, aan hun wil gaan ontdekken.

* * *

Hier ziet men 't voorwerp van Gods kracht,

Die 't al uit niet heeft voordgebracht; Hier zie ik Godes zoon , op Thabors berg verfchynen:

Hier zie ik mynen Vreede-vorft,

Die 't Hecl-al op zyn fchoud'ren torfcht, Voor wien den lofzang ry!t, der blyde Serafynen.

* * '*

Geen wonder dan dat God , myn Heer,

Naa Mozes beeld en fchaduwsleer, Uit waare menfchen-min, in heerlykheid moert pryken.

Hier word die waare Heemeltolk,

Verheerlykt door Gods dierbaar Volk Hier moet de fchaduwdienft, voor't echte lighaam wyken.

Hier

ld) Pf. LXXII. vs. 8, Pf. XCVII. vs. %.

Sluiten