Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN GRANDISOfT. »J

wiens zedigheid en fchroomachtigheid aantoonen dat hij verdient gelukkig gemaakt te worden? Mijn leven is onzeker, ik kon fcbielijk fterven ; en de uit\oercrs mijner uiterfte wil het rechtmaatig achten om hiervan voldoening te eisfchen , en dit zou den armen man ligt in grooter zwaarigheden wikkelen ,dan die waaruit ditgeld hem gered heeft; ik zal daarom zijn hart verligten en in de plaats van hem aan zijne tafel en in zijn bed te doen zuchten,wegens zijne onzekere vooruitzichten,zal ik het hem die beide aangenaam maaken; zijn vrouw en kinderen zullen zich met hem verheugen, zij zullen zijn gelaat vrolijk op hen zien fchijnen, en bij gelegenheid het mijne met dankbaare blijdfchap ontmoeten. Hij vernietigde dus het handfchrift en ten zeiven tijde vreezende, dat desongelukkigen mans verlegenheid grooter was dan hij wilde bekennen, bood hij hem aan eene grooter fom te leenen; maar door zijn gedrag, bij deeze edelmoedige aanbie. ding, bevond hij dat de fom die'hij fchuldig was, en zijne twijffeling of hij wel in ftaat zoude zijn om die ten behoorlijken

tijde

Sluiten