Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

LfïT LEVEN

Zy fielden alle hunne pogingen in het werk om geheel Europa tegen deze mogenheid in de wapenen te brengen

Lo-

(*) Men heeft in dien tyd de Nederlanders deze befchuldtgingen opgelegd, en zy zyn dnor verfcheiden fchyvers geno*gzaam weHerlegd. ldere tyd heeft zyn bezondere gebeurterdsfen, en elk burger tracht de eer van zyn vaderland op te houden, nochtans is het ondienstig alle de voorvaren van reeds voorledene eeuwen te willen rechtvaardigen, en dat nog als men daar toe niet gevergd wordt. Maar dewyl deze levensbefchryving hier in onze taal verfchyut, vinden wy ons verplichc den lezer ontrent deze befchuld'ging naar de historiën van dien tyd te verzenden . en ook onder anderen naar de verantwoording voor Holland ^ door den heere Franeois Halma, gevoegd by zyne uïrgaave van La Hollande aux pieds du Roy, of Holland aan de voeten des Ke>:ings, met de tegenzangen, in welke verantwoording, hy, het gedrag van Frankryk ten opzichte van dezi:n ftaat, dutdelyk voor oogen ttelt. En om te doen zien welk een verplichting Holland den koningen van Frankryk fchuldig was in de afwerping van het fpaanfche juk, wyzen wy den lezer bezonder naar het vertoog (O van den heere de Mmrlag, in den

jaarc

(i) Dladii i?7.

Sluiten