is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg der overdenkingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4" >

dat hy gekomen was, om hen te zegenen, daarin, dat hy een ieglyk afkeerde van zyne boosheden. Als dat gefchiedde, en zy waarlyk tot de liefde Gods en des naasten wederkeerden, dan zouden die veranderingen van zelve komen, en zy zouden God, in geest en waarheid, aanbidden. Hy wilde geencn nieuwen lap op een oud kleed zetten, noch nieuwen wyn in oude lederzakken doen , opdat hy het één met het ander niet verdierve. Tweemaal dreef hy de koopers en verkoopers met gezach uit den tempel; niet, om in den tempeldienst verandering te maken, maar, om aan te wyzen, dat men van den Godsdienst geen koophandel moest maken.

Ook uit dit voorbeeld konnen wy leeren: Hoe wy deze verandering, die in de verbetering van onze zonden gelegen is, beoefenen moeten.

Het eerfte, hetwelk daartoe vereischt wordt, is, dat wy met de verbetering, elk van onszelven, beginnen. Dit had Christus, die een onbeftraflyk en onbcvleklyk lam was, niet noodig: maarwy, die bedorven en onvolmaakt zyn, wy hebben noodig, te ftreven, om, gelyk by is, in deze wereld,' te wezen. Beelden wy ons in, dat wy geene zonden, dat wy niet gezondigd, hebben, zoo is de waarheid niet in ons, zoo konnen wy geen overleg maken, om ons, ter verbetering, te veranderen. Wy moeten niet te vrede zyn, dat wy in 't gemeen bekennen , dat wy zwak en gebrekkig zyn, waardoor wy niet konnen weten, wat erin ons te veranderen is; maar wy moeten elk onze eigene ondeugden en gebreken belyden. En, als wy die kennen, in ons bedryf

voor