is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, uitgesproken in de christelyke vergadering der collegianten te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grondbeginsels en Gedrag. 67

is. Ondertuflchen zyn 'er veelen onder hen, die met zo veel verzekerdheid van hun eigen gevoelen, met zo veel veragting van dat van anderen fpreeken, en hen, welken met hun verfchillen, zo Ifrenglyk veroordeelen, als of zy de volkomenfte overtuiging van hunne Onfeilbaarheid hadden. Anderen, de ongerymdheid en tegenftrydigheid van zulk een gedrag befpeurende, en redenlyker willende te werk gaan y ftaan eene algemeene Verdraagzaamheid voor. Zy beweeren dat men niemant, om verfchillende begrippen, de hand van broederfchap, den toegang tot 's Heeren Tafel, noch de pligten der Chrütelyke Broederliefde, weigeren moet. Zy keuren het ten hoogden af in anderen, dat dezelven zo naauw zyn in hunne ingewanden , hunne Medechriftenen aan hunne regels binden, èn hen, die 'er zig niet aan onderwerpen willen , hunne broederlyke gemeenfehap ontzeggen. Zou men niet verwagten, dat allen die 20 fpreeken, waarlyk eene algemeene en onbepaalde Chrifteiyke Verdraagzaamheid oefenen zouden? Maar deed men dit, men zou kwaade rekening maaken. 't Ontbreekt, onder hen, niet aan zulken, die meer verdraagzaam zyn met tien moor de en met de ton ge, dan met de daad en waarheid. Sommige fchynen te begrypen dat anderen hen behooren te verdraagen, maar E 2 dat