is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, uitgesproken in de christelyke vergadering der collegianten te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met Abigaïl. i^g

door ootmoedige fchuJdbekenteriïs , zynen toorn neder te zetten, door gefchenken zyne gunft te wint:en, en alzo, ware het mogelyk, het dreigend kwaad af te wenden. Zy had het geluk David en zyne Bende, reeds digt by haare wooning genaderd , te ontmoeten. Op vg haare kniën voor den Held nedergebogen, trof 23 - 35» zy zyn hart , door eene hartroerende en verftandige aanfpraak , ontwapende zyne gramfchap, en verworf vergiffenis voor haaren Egtgenoot. David liet haar in vrede t'huiswaart keeren, en toog naar zyne legerplaats te rug. Abigaïl, tot haarent gekomen, gaf des ande- vs, rendaags aan haaren Gemaal van 't gebeurde 3<5 • 38. kennis. Deezen beving op dit Verhaal zo geweldige fchrik, dat hy in eene doodelyke Beroerte verviel, welke hem binnen tien dagen uit het leven rukte. David , zulks verneemende, nam de vry heid Nabals dood, alseenwraake Gods ten zynen behoeve, aan te merken, en dankte den Allerhoogften, die zig, door het ftraffen van zynen fmaader zyns aangetrokken, en hem, door den mond van Abigaïl, te rug gehouden had van de bloeddorftige voorneemens zyner wraaklust. „ Als David hoorde dat Na„ bal dood was, zeide hyGezegend zyJeho-VS' 3S>* „ va, die den twift myner fmaadheid getwift „ heeft van de hand Nabalsjen heeft zynen knegt

„ ont»