is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, uitgesproken in de christelyke vergadering der collegianten te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aid Jezus laatste woorden

Zoon aanfchouwde, beveelt Hy aan de zorge van den bemindften Zyner Apolielen. Nu begon

ge geftorvenen bewaard werden , tot hunne wedervereenigin^ met een lighaam (*). Eindelyk luidt het vreemd, dat onze Heer deezen boetvaardiger! toezegt, Heden met Hem aan de henieifche zaligheid te zullen deelagtig worden: daar het niet blykt dat de Zaligmaaker, onmiddelyk na zynen dood , in den tusfchentyd zyner Opftandinge: maar eerft na» derhand, by zyne Hemelvaart, ter zalige heerlykheid ingegaan is.

OnderfteUende, daarentegen, in deezen bekeerden Moordenaar dezelfde denkbeelden cn aardfche verwautingen aangaande den Mesfias, welke by de Jooden in het algemeen plaats hadden, laaten 's mans bede en Jezus antwoord eene zeer eenvoudige en

natuurlyke uitlegging toe. Om roof en moord

gevangen, was het geweeten van deezen misdaadiger ontwaakt, en zyn hart tot waare boetvaardigheid verbryzeld, Veelligt had hy in zyne jeugd eene goede opvoeding gencoten, en, met de gronden van den Joodfchen Godsdienft, ook de verwagting van den Mesfias ingezogen. Hy had aan veelligt verkieegen deFarizeeuwfche denkbeelden.aangaande eene Opftandinge en eeuwig Leeven , als mede hunne vleefchslyke verwagtingen aangaande het tydlyk Ko.

ning.

( ) Zie, onder anderen , Wetstein over deeze plaats, ln Nov. Tejl. Tom. I 818.