Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan HET KrUISE.

235

voort met weldoen. Hy agtte zig verheven boven den lader der boozen , en boven de kwaadaartigheid der vyanden van waarheid en van deugd. Doch eindelyk genaakte „ de v kas „ uur en de magt der duifternisfe" ; waarin XXII*S3 de boosheid ftond te zegepraalen; de onnozelheid mishandeld ; en de Zaligmaaker der weereld, als een kwaaddoender, ter fchandelyke kruisftraffe henen gevoerd te worden. Hoe werdt Zyn aandoenlyk hart beklemd , reeds voor den aanvang van dat lyden ! Hoe werdt zyne teergevoelige ziel „ geperfl, totdat hetlukasT „ volbragt ware"! Hoe werdt Hy ontroerd,XI1,5°' daar Hy een' der trouwften zyner vrienden, door heilloozen wrok bevangen, van Zyne zyde zag opftaan, om met zyne bitterfte vyanden, ren zynen verderve, faam te fpannen. Gethfe-

JOANN,

mane was getuige van Zynen doodelyken ziels-Xlli. angftj en,daar de bloedige zweetdruppels van22"30* Zyn geheiligd aangezigte vloeiden, rees de beproeving van zyn geloove tot den hoogden trap. Egter, „ in zwaaren ftryd zynde, badtIwrAs „ Hy te ernftiger." Door hemelfchen byftand XXlïf. geiterkt, leed Hy verder als een Held. Van44' alle zyne vrienden verlaaten, fleepte men Hem voor de baalie van Rigters, die Hem den dood gezwooren hadden; Rigters, by welken de deugd eene halsmisdaad was; en die, voorge-

noo

Sluiten