is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gens den toekoomenden ftaat heeft God zig, van den beginne, niet onbetuigd gelaaten aan de Kinderen der Menfchen. Van ouds was deswegen eenig Bezef, niet alleen by de Jooden, maar ook onder de Heidenfche Volkeren, De meesten, egter, werden te zeer verydeld in hunne gedagten, om dit te bewaaren. Daar bleef naauwelyks eenig uitzigt, ten zy voor dia weinigen , welke uitgeblonken hebben , door wezenlyke Kennis en Vroomheid. Over 't algemeen , altans , hadt men flegts losfe invallen wegens het hiernamaals. Als een voorwerp van duistere Befpiegeling, kwam het weinig in aanmerking. De verzeekering van Gods Wel. gevallen ontbrak denzulken, die neigden tot het geloove. En dus hadt het gemelde Bezef byna geene uitwerking op der menfchen Gemoederen. — Geheel is dit veranderd , door den Godsdienst van J. C., die het Leven en de O/jverderflykheid in 't Licht bragt, — die ook zelf het gezegend Werktuig is geworden van volkoomene Verlosfing. Deeze geheele Godsdienst is doorvlogten met de Leere der toekooE 4 men-