Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2$2, BEKÉERING VAN NAAMAN,

werdt zeekerlyk beproefd, en de Priesters verzuimden niet, toevlugt te neemen tot de Godsdienftige Middelen van Offer en Gebeden. Ten laatften fcheen alles hoopeloos; en toen volgde eevenwel da gewenschte uitkomst; — waartoe aanleiding heeft gegeeven een van die kleine Toevallen, welke op Aarde, dikwils, zulke groote gevolgen hebben, en die de opmerkzaamen overtuigen, dat de Goddelyke Voorzienigheid haare byzondere Beftuuring heeft over der menfchen wedervaaren , zelfs wanneer wy de Hand des Heeren niet onderfcheidenlyk bemerken , en wanneer alles zeer natuurlyk fchynt af-

teloopen. Geduurende den tyd der laatfte

Vyandelykheden, hadden eenige Syrifche Krygslieden, uit het Land der Israëlieten, meede weggevoerd zekere jonge dogter, welke, als Slaavin of Dienstmaagd, was geplaatst onder de Huis* genooten van Naaman, en aldaar, zo 't fchynt, befcheiden werdt behandeld. Zy werdt aangedaan met meedelyden over haaren ongel ukkigen Heer.. Dit leidde haare gedagten terug tot de Wonderwerken van den Profeet Eliza ; welke baar deeden beüuiten, dat de geneezing der Melaatsheid niet te zwaar zou vallen , indien de Lyder anderfins genade mogt vinden by den grooten Ziender; en hiervan hadt zy eene gun-

fti-

Sluiten