is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

431 LOFZANG VAN ZACHARIAS;

trokken uit de magt der duisternis, en overgezet in het Koningryk van den Zoon zyner Liefde , in den welken wy de Verlosfing hebben door Zyn bloed, de Vergeeving der Zonden. Alle nadenkende Vroomen waren, tot hiertoe, eenigzins bevangen door de Vreeze des Doods. Het Offer van dieren kon dc Confcientiën niet reinigen. Hun geloove zag wel op Schaduwen en Voorzeggingen ; doch deezen konden den tyd, de wyze en kragt der Verlosfing niet voikoomen verklaaren; zo dat 'er nog eene treurige donkerheid zweefde over hunne uitzigten in de Eeuwigheid. Nu werdt dit alles veranderd; nu zouden wy , met Vrymoedigheid, toegaan tot den throon der genade ; op dat wy bermhartigheid mogen verkrygen en genade vinden, om gehulpen te worden ter bekwaamer tyd; (Hebr. IV. ió\) alshebbende, in Jefus Christus, onzen Heere, de Vrymoedigheid en den toegang, met Vertrouwen,

door het geloove in Hem. (Efez. III. 12.) ,

Ieder van de volgende uitdrukkingen , M. T.! heeft iets merkwaardigs , vooral in den mond van den Joodfehen Priester. Zonder vreeze, zouden wy Hem dienen. In het Grondwoord dienen — fchynt eene fraaije Zinfpeeling te liggen op het Dienstwerk1 in Israël, 't welk verrigt werdt door dc Priesters. Voortaan zouden wy,

wy