Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o8 SIMEON IN DEN TEMPEL.

om zulke Verborgenheden des harten te ontdekken; en, daarom, werdt 'er dan ook gefproken van Overgang, van heenen gaan in Vreede, en verzameld te worden tot de vroome Voorzaaten. Na de Babylonifche Gevangenis , was het volk der Jooden meer geoefend in 't verftand, en de Goddelyke tusfchenkomften in het tydelyke wa* ren minder opmerkelyk. Toen werdt ook de Leere wegens het overblyven der Ziel meer rugtbaar onder de Menigte, en werkte zeekerlyk op de Gemoederen der Welgezinden De heilige Simeon vertoont ons eenen Godvreezenden Jood , die zig zelvcn de aflegging zyns Lighaams voorftelde , met zulk een verheven genoegen en vertrouwen, dat men zyne betuiging niet ongevoelig kan herdenken. Wy zullen de tekstwoorden , in hun verband , nagaan , met eenige ophelderende aanmerkingen; om't overig gedeelte onzer aanfpraak toepasfelyk in te rigten, tot Leering en Opwekking voor ons zelve.

Te Jerufalem was of woonde, volgens het voorgaande 25fc vers, een Mensch, met naama Simeon. Zyne Afkomst, Stand en Jaaren worden niet gemeld ; en de waarfchynlykfte gisfingen daarover zullen ons nu niet ophouden. Deeze Man was regtvaardig , een Zoon Abrahams , waarlyk een Israëlieten Geloovigc; hy was Godvree-

Sluiten