Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. 17

ne overige gebeden weg te laaten of het zeldener te bidden. Onze fpyzen worden niet door het Onze Vader, maar door elk gebed, door elke betooning van een dankbaar en bly gemoed geheiligd: en een mensch, welke des morgens zyne bezigheden, zyne deugd, zyne vrienden Gode van harte aanbeveelt, behoeft wel niet eerst door een tusfchenïngefchooven Onze Vader aan zyne overige gebeden de zalving medetedeelen of verhooring te verfchaffen. Waarom zoude het dus ongeoorloofd zyn om zich vaneen Formulier, welkers dagelyksch gebruik door geene wet gee'ischt wordt, maar hetwelke niet dikwyls gebruikt een gebed des te plechtiger zoude maaken, fpaarfaamer te bedienen?

Zwaarer zoude het vallen om het gebruik van dit Formulier by den openbaaren Godsdienst, waarby het klaarblykelyk te dikwerf voorkomt, naauwer te bepaalen. 'Er zyn inrichtingen > waarby een toehoorder in ééne byè'enkomst tot vyf maaien toe aan het Onze Vader komt. Hoe zeer dit eenzelvige in het oog valt, zoo vrees ik toch even zeer voor hinderpaalen, wanneer een Leeraar daarin iets wilde veranderen, byzonder by zekere inrichtingen. Men weet by ondervinding, met hoe veeIe tegenkantingen een ieder te worftelen heeft, welke zich zelfs tegen de aJlerverB wer-

Sluiten