is toegevoegd aan uw favorieten.

Europa op het einde der agttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 150 )

a Gij den post van Staatsdienaar waarneemt? Gif. „ hebt niet gezocht, dan voor U zeiven te han-

* delen, dewijl het Volk U nooit heeft aange„ fteld, noch Gij aan hetzelve immer rekening „ gedaan hebt van de verbindtenisfen, welke Gij

* voor hetzelve hebt aangegaan.' Beter hopende „ van uwe gevoelens , zullen wij niet zeggen, » dat, door de wijs, op welke Gij de Staten re-

• geert, Gij enkel gezocht hebt, de geheele . macht van eenen alleenheerfcher op uw hoofd

• alleen te doen rusten. Neen, Gij doet niets an» ders , dan , met eenige fchranderheid , den „ post waar te nemen van eenen lasthebber, die ■ alle beletfelen zoekt uit den weg te ruimen, , welke de vervulling zijner geheime verbindten nisfen tegenftaan."

„ Zult Gij durven ontkennen, dat de drift, welft ke Gij getoond hebt tegen hen, die om herftel „ der Volks rechten riepen, niets anders geweest » is, dan eene geveinsde gramfchap, onder welft ke Gij uwe vrees van die verbindtenisfen om » verre geftooten te zullen zien trachtte te beft wimpelen?"

„ Is het niet bekend, dat Gij, door aanzienlij» ke burgers, die aanboden, het Vaderland met „ raad en daad bij te ftaan, daar van af keerig te maken, niets anders hebt beoogd gehad, dan „ hen van dat geheim te verwijderen, waarvan « Gij vroeg of laat zoudt gedwongen geweest „ zijn hun kennisfe te geven, en 't welk, Gijverw zekerd waart, dat zij, met verontwaerdiging, 9 zouden verworpen hebben ? Is het niet even

*. -<:€-