is toegevoegd aan uw favorieten.

Elftal kerkelyke redevoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J» E R KINDEREN. IOJ

enzomtyds kan 't gebeuren, dat zy goede redenen hebben, zomtyds dat zy verplicht zyn te beletten, dat hunne kinderen met zommigc niet te gemeenzaem worden ; hier moet dikwerf der Ouderen wil een wet wezen, uit hoofde dat zy de rédenen hunner verkiezing menigmaelen niet kunnen openleggen, zonder nieuwe moeijenisfen te fcheppen, fehoon zy met meer vruchts zullen flaegen, indien zy hunne kinderen van hunne heilzaeme oogmerken kunnen overreden. Der Ouderen verplichting om hun kroost in de deugd en godzaligheid te onderwyzen, en voor de befmettinge des kwaeds te beveiligen, kan geen twyffel overlaten, of zy tot zulk een gedrag zyn gerechtigd.

Moeilyker is 't, met betrekking tot het Huuwlyk, te beflisfen, zonder zich aen eenzydigheid voor Ouders of kinders fchuldig te maeken. Men kan niet ontkennen, dat het veiligst zoude wezen, voor 't algemeen welzyn, na de zyde der Ouders over te hellen, indien men genoodzaekt werdt een van beide te kiezen; maer dit is 't geval niet, myne Vrienden 1 willekeurige fchikkingen van menfchen mogen hier of elders dezen of geenen begunftigen, de Algoedheid heeft niemand in de onzekerheid gelaten, maer elk zynen plicht duideh-k voorgefchreven, zo dat het niet moei* G4 W