is toegevoegd aan uw favorieten.

Elftal kerkelyke redevoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI Redev. op den bibdag. 227

Volks invloed hebben; alle deze vereenigen zich tot uw heil: Maer Gy, alleen, Nederlanders !Gy zyt de bewerkers, de Scheppers uwer eigene rampen.

Het is geen ingebeeld gevaer, het welk ik maele, maer zeker, zo zeker byna als de uure des doods; en het tydftip, misfchien, is reeds opgedaegd, dat de Almagt alleen het zelve van onze hoofden zal kunnen afweeren , of voor een wyl verwyderen en — myne kommervolle voorfpelligen logenftraffen.

Ik zoude U kunnen omleiden in de gefchiedenisfen van het Joodfche Volk: Ik zoude U het zelve in zoortgelyke omftandigheden - onder hunne door God gewraekte Koningen - kunnen vertoonen, en diezelfde of zoortgelyke middelen aenwyzen, welke toen,gelyk nu,gebezigd werden, om-het Volk in den flaep te wiegen, keurde ik niet deze geneesmiddelen te krachteloos ter wegneming van zulk eene allergevaerlykst verouderde kwaele: Gave God! dat ik de breuke van myn vaderland kon heelen, door dezelve te doen bloeden: Volgaerne zoude ik my der eerfteverwytingengetroosten, welke de ontvangene fmart mynen lydenden Landgenoot ontwrong, in het Vooruitzicht d*. dankbetuigingen,door welke deze zouden worden vervangen. Ik ïal U Neerlands toeftand fchetzen, V 2 E>«