Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5 )

zette zich nu weederom in eei:en daar gereedftaande Triumph - Wagen, terwyl het Koninglyk gevolg op andere wagens flreeg, en onder het onophoudelyk gejuich, en verzeld van eene Mee. nigte aanfehouwers, deed hy zyne intreede in Dublin, alwaar eindelyk de klucht met een Feest, maal befloten wierd.

Deeze Koning Johannis den ifte, Stierf in de Maand November 1788. en wierd met Koning, lyke pracht ter aarde belTeld. Eene daad, die den Inwooneren van Dublin niet weinig genoegen verfchafte.

Deeze Mensch verloor, kort voor zynen dood, het verlland, en denTytel van Majefteit, die men hem beflendig bleef geeven, bedwelmde hem zoodanig, dat hy in ernst geloofde Koidng te zyn. Hy bemoeide zich, tot op zyn doodbed, met zyn R yk en beval in zyn Testament, dat alle zyne Staatsbedienden hunne Ambten moesten behouden. —— „ Myn Kanfelier, zeide hy, heeft zich nimmer verlaagd om Tytels , Ambten of waardigheden te verkoopen, myne Generaal Advocaat heeft geene eene fchandelyke zaak verdeedigd, het Hoofd myner Geestelykheid, zoo min als myne Bisfchoppen , zyn eerwaardiger door hunne Eigenfchappen dan door hunnen Rang." De Kroon had hy zyne onderdaanen gemaakt B 5 om

Sluiten