is toegevoegd aan uw favorieten.

Het meisje van Kent.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van KENT.

251

Mijn Vader las dien herhaalde reizen over, en gaf mij denzelven ten laatften weder.

„ Uwe naturelijke zagtaartigheid, mijn eduard! „ zal u zeker zeer gefchikt maaken, em aan alles, „ wat een teder beminnend Vader tot uw eigen ge„ luk zegt, een luisterend oor te leenen.

,, Gij hebt thans reeds dien ouderdom bereikt, „ dat 'er Hecht nog maar weinige jaaren vereischt „ worden , om uwe befluiten voor uw gansch toe„ komftig leeven onwrikbaar vast te nemen. De

opvoeding , welke gij genoten hebt, te famen ,, genomen met uw eigen gezond verftand, zullen u

voor zeker reeds meer, dan eens, het voorledene „ hebben doen nadenken, en u gewis de beste re*, gelen voor uw tóekomftige handelwijze ople„ veren.

„ Gij moet u dus geenzins als gebonden be„ fchouwen aan eenig hoegenaamde fchikkingen, „ welke ik voor u zou hebben kunnen maken. Ik „ merk u aan, als iemand, die de manlijke jaaren „ alreê bereikt heeft, en fpreek dus met u als een „ Vriend.

„ Eer ik het noodig oordeelde u naar een open„ lijke fchool te zenden, had ik u reeds met zo veel „ oplettendheid gade geflagen, dat ik uwe neigingen „ en ziels-vermogens genoegzaam had leeren ken„ nen, en hier door was ik verzekerd, dat ik u

„ aan