Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER W A E R E L D,

Legioenen der redelooze Schepzelen. Merkwaardig is het Onderfchcid der Sekfe by de leevenden, en die verwonderlyke Natuurdriften, welke het gebrek aan Redekaveling vergoeden; zeer juist gepast zynde naar den byzonderen Stand en Levensloop der Dieren , die daardoor bekwaam en kloek zyn gemaakt om hun Voedzei te vinden en zig zelve te beveiligen, — om hun Geflagt regelmaatig voort te planten, — hunne Jongen te koesteren, zorgvuldig te befchermen , en zulke bedryven te verrigten, welke behooren tot hunne wyze van leeven, en den opmerkzaatnen Mensch zeer genoeglyk kunnen verbaazen, wanneer hy , b. v., flegts let op de tamme Huisdieren, of op de Byen, Mieren en Spinne^oppen. De Lighaamen der loevende Schepzelen bevatten eene meenigte van Deelen van het allerkeurigst Maakzel. De Beenderen geeven vastigheid aan het geheel Gebouw, en maaken het buigzaam door Gewrigten. Deeze Beenderen zyn overdekt met Vleesch, beftaande uit veele Spieren, zynde de Gerecdfchappen, waardoorze zig van de eene naar de andere plaats kunnen begeeven, en veelerlei Werkingen verrigten. De Bloedvaten voeren de leevenmaakende Vogten uit het Hart, door alle overige Deelen, en leidenze derwaarts geduurig te rug. De Zenuwen houden

alleö

Sluiten